Transsendenttinen Meditaatio
NIH

Yhdysvaltain terveysviraston rahoittamia tutkimuksia Transsendenttisesta Meditaatiosta

Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH) on myöntänyt yli 24 miljoonaa dollaria viimeisten 20 vuoden aikana tutkimuksiin Transsendenttisen Meditaation ja siihen liittyvien ohjelmien vaikutuksista sydän- ja verisuonitauteihin. Seuraavassa on yhteenveto julkaistuista tutkimushavainnoista sekä luettelo yliopistoista, joissa tutkimuksia on tehty viime aikoina.

Alentunut verenpaine (Current Hypertension Reports, December 2007)
Tässä meta-analyysissa käytiin läpi 17 julkaistua tutkimusta, jotka valittiin yli 100 julkaistun tutkimuksen joukosta huolellisen, satunnaistettuihin kontrolleihin perustuvan tutkimusasetelmansa perusteella. Tutkimukset käsittelivät stressinhallintamenetelmien vaikutuksia verenpaineeseen yhteensä n. 1000 koehenkilöllä. Testattuihin menetelmiin kuuluivat yksinkertainen biopalaute, rentoutuksella avustettu biopalaute, progressiivinen lihasrentoutus, stressinhallintakoulutus sekä Transsendenttisen Meditaation ohjelma. Tilastollisen analyysin perusteella yksikään neljästä ensimmäisestä menetelmästä ei tuottanut tilastollisesti merkitsevää lievennystä korkeaan verenpaineeseen, kun taas Transsendenttinen Meditaatio alensi verenpainetta sekä kliinisesti että tilastollisesti merkitsevässä määrin. Koko artikkeli

Parantunut elämänlaatu sydämen vajaatoimintapotilailla (Ethnicity and Disease, March 2007)
Tässä tutkimuksessa selvitettiin tavanomaisen terveysneuvonnan ja Transsendenttisen Meditaation harjoituksen vaikutuksia sydämen toiminnan ja elämänlaadun mittareihin satunnaistetulla ja kontrolloidulla kokeella, johon osallistui 23 iäkästä afroamerikkalaista miestä ja naista, jotka kärsivät sydämen vajaatoiminnasta. Tulosten perusteella TM-tekniikan käyttö voi olla tehokas apu sydänpotilaiden elämänlaadun ja toimintakyvyn parantamisessa. Koko artikkeli

Vähentynyt metabolinen oireyhtymä (American Medical Association’s Archives of Internal Medicine, June 2006)
Tässä 16 viikon satunnaistetussa ja plasebo-kontrolloidussa 103 sepelvaltimopotilaan kliinisessä kokeessa havaittiin, että Transsendenttisen Meditaation tekniikka paransi metabolisen oireyhtymän verenpaine- ja insuliiniresistenssi-osatekijöitä, kuten myös autonomisen hermoston toimintaa sydämen osalta, verrattuna terveysneuvontaa saaneeseen kontrolliryhmään. Nämä tulokset viittaavat siihen, että TM-tekniikka voi säätää fysiologista reaktiota stressiin ja lieventää sepelvaltimotaudin riskitekijöitä. Koko artikkeli

Lisääntynyt pitkäikäisyys (American Journal of Cardiology, May 2005)
Tämä tutkimus oli laatuaan ensimmäinen, pitkäaikainen satunnaistettu koe. Siinä seurattiin 202:n, keski-iältään 71-vuotiaan lievästä verenpainetaudista kärsivän miehen ja naisen kuolleisuutta. Koehenkilöt harjoittivat Transsendenttista Meditaatiota tai käyttäytymistekniikoita kuten tietoisuustaitoa tai progressiivista lihasrentoutusta, tai saivat terveysneuvontaa. Koehenkilöitä seurattiin 18 vuoden ajan. Tutkimuksessa havaittiin, että TM-ohjelma vähensi kuolleisuutta 23%. Koko artikkeli

Alentunut verenpaine ja verenpainelääkkeiden käyttö (American Journal of Hypertension, January 2005)
Tässä pitkäaikaisessa kliinisessä kokeessa tutkittiin 150 miestä ja naista, keski-iältään 49 vuotta, joilla oli 1-tason verenpainetauti (verenpaine keskim. 142/95 mm Hg). Transsendenttisen Meditaation ryhmässä verenpaine aleni lähes 6 mm (diastolinen) ja 3 mm (systolinen). Sen sijaan progressiivisen lihasrentoutuksen ja tavanomaisen terveysneuvonnan ryhmissä verenpaine aleni 3 mm (diastolinen), systolinen ei ollenkaan. Myös verenpainelääkkeiden käyttö väheni merkitsevästi TM-ryhmässä kontrolleihin verrattuna. Koko artikkeli

Alentunut verenpaine riskiryhmien nuorilla (American Journal of Hypertension, April, 2004)
Tässä 1,5 miljoonan dollarin nelivuotisessa, satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että sydäntaudeille alttiiden murrosikäisten verenpaine aleni päivittäisen Transsendenttisen Meditaation harjoituksen tuloksena.

Vähentynyt verisuonten kalkkeutuminen (American Journal of Cardiology, April 2002)
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että koehenkilöillä, joilla oli useita sydäntautien riskitekijöitä, verisuonten kalkkeutuminen väheni merkittävästi perinteisen lääketieteen järjestelmästä kehitetyllä monimenetelmäisellä hoidolla, johon kuuluu päivittäinen Transsendenttisen Meditaation harjoitus. Tutkimuksessa 57 aikuista jaettiin satunnaisesti kolmeen hoitoryhmään. Vuoden kuluttua valtimon sisäseinämän kerrostuman paksuus oli vähentynyt merkitsevästi enemmän TM-ryhmän koehenkilöillä.

Kalkkeutuneiden verisuonten palautuminen (Stroke, March 2000)
Tässä hyvin suunnitellussa, satunnaistetussa ja kontrolloidussa kliinisessä kokeessa havaittiin, että Transsendenttisen Meditaation päivittäinen harjoittaminen oli yhteydessä sydämen ja aivojen verisuonten vähentyneeseen ahtautumiseen aikuisilla koehenkilöillä, joilla oli korkea verenpaine ja sydäntautien riski. Sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riski siis väheni koehenkilöillä. 6-9 kuukauden jälkeen kaulavaltimon seinämän paksuus oli vähentynyt TM-ryhmässä verrattuna vastaaviin kontrolleihin. Tämä muutos oli samansuuruinen kuin on saavutettu joillakin veren rasvoja vähentävillä lääkkeillä sekä suurilla elämäntapojen muutoksilla. Koko artikkeli

Verisuonten rentoutuminen (Psychosomatic Medicine, July 1999 and January 1999)
Keski-ikäisillä aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa raportoitiin, että Transsendenttisen Meditaation tekniikka alensi verenpainetta vähentämällä verisuonten supistumista, mikä vähentää sydäntautien riskiä. Erikseen julkaistussa tutkimuksessa murrosikäisillä, joilla oli lievästi kohonnut verenpaine, havaittiin että satunnaisesti TM-ryhmään valituilla koehenkilöillä verenpaine levossa, verisuonten vastus ja stressiin reagointi alenivat esitestistä jälkitestiin enemmän kuin verrokeilla.

Alentunut verenpaine: vertailuja muihin menetelmiin (Hypertension, November 1995 and August 1996)
Iäkkäiden afroamerikkalaisten kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että TM-ohjelma oli 1) yhtä tehokas kuin verenpainelääkkeet alentamaan verenpainetta, 2) kaksi kertaa tehokkaampi kuin progressiivinen lihasrentoutus, ja 3) merkitsevän tehokas alentamaan verenpainetta sekä miehillä että naisilla kaikissa viidessä riskikategoriassa: ylipaino, runsas alkoholin käyttö, vähäinen liikunta, psykologinen stressi ja runsas suolan saanti.

Yliopistoja, jotka tutkivat Transsendenttista Meditaatiota NIH:n rahoituksella

University of Pennsylvania
Effectiveness of Transcendental Meditation on Functional Capacity and Quality of Life of African Americans with Congestive Heart Failure
Julkaistu lehdessä Ethnicity and Disease, Winter 2007 Koko artikkeli

Cedars-Sinai Hospital, Los Angeles
The effects of Transcendental Meditation on cardiovascular disease in coronary heart disease patients with metabolic syndrome
Julkaistu lehdessä Archives of Internal Medicine (American Medical Association), July 2006 Koko artikkeli

University of California, Irvine
The effects of Transcendental Meditation on brain functioning, stress, and pain as shown by magnetic resonance imaging (MRI)
Julkaistu lehdessä NeuroReport, August 2006 Koko artikkeli

Howard University School of Medicine, Washington, D.C.
Morehouse School of Medicine, Atlanta
The effects of Transcendental Meditation in older African American women at risk for heart disease
Tulokset esitelty Yhdysvaltain sydänlääkäriyhdistyksen (American College of Cardiology) vuosikokouksessa maaliskuussa 2006.

University of Iowa
The effects of the multimodality approach of the TM technique and Ayurvedic herbal preparations on coronary disease
Tulokset esitelty Yhdysvaltain sydänlääkäriyhdistyksen (American College of Cardiology) vuosikokouksessa maaliskuussa 2006.

The Medical College of Wisconsin, Milwaukee
(1) A study on the effects of Transcendental Meditation on the prevention of hypertension in African Americans; and
(2) A study on the effects of Transcendental Meditation on morbidity and mortality in African Americans with heart disease.

Charles R. Drew University of Medicine and Science, Los Angeles
(1) A study on the mechanisms of atherosclerosis—the effects of Transcendental Meditation on the sympathetic nervous system and the functioning of the arterial endothelium in African Americans; and
(2) The effects of Transcendental Meditation on carotid atherosclerosis.
Julkaistu lehdessä Stroke (American Heart Association), March 2000 Koko artikkeli