Transsendenttinen Meditaatio
American Psychological Association

Tiivistelmä Yhdysvaltain psykologiliiton vuoden 2007 konferenssia varten

Brain Integration Scale (aivotoiminnan eheysasteikko):
Tavanomaisen ylittävän kehityksen kielellisten mittareiden validointi

Loevingerin lauseentäydennystesti (Sentence Completion Test, SCT) on kielellinen mittari, joka jakaa persoonallisuuden kehityksen tavanomaista edeltävään, tavanomaiseen ja tavanomaisen ylittävään tasoon. Tavanomaisen ylittävät kokemukset ovat kielen ulottumattomissa – ne ylittävät ajan, avaruuden ja syy-seuraussuhteet, ja sen takia jäävät havaitsematta kielellisillä mittareilla. Tavanomaisen ylittävät kokemukset ovat kuitenkin yhteydessä aivojen toimintamalleihin. Niinpä aivoaaltojen muodoista johdettu mittari voi auttaa hahmottamaan tavanomaisen ylittäviä kokemuksia.

Olemme kehittäneet aivotoiminnan eheysasteikon, joka perustuu vaativien tietokonetehtävien aikana tallennettuihin EEG-käyriin. Koehenkilöinä oli 17 kokenutta Transsendenttisen Meditaation harjoittajaa, jotka kertoivat “tietoisuuden itsensä” eli transsendenttisen tietoisuuden pysyvästä sulautumisesta osaksi valvetilan, syvän unen ja unennäön kokemusta. Tämä on ensimmäinen Veda-perinteessä kuvatuista kolmesta vakiintuneesta valaistumisen tilasta. Koehenkilöiden aivoaaltoja verrattiin 17 samanikäisen meditoivan ja 17 ei-meditoivan henkilön aivoaaltoihin. Korkeammat pisteet aivotoiminnan eheysasteikolla olivat yhteydessä seuraaviin havaintoihin: 1) valaistumisen tila, 2) korkeampi EEG-koherenssi aivojen otsalohkossa 6–45 Hz taajuuksilla, 3) korkeampi alfataajuuksien ja alempi gammataajuuksien aktiivisuus, 4) parempi vastaavuus aivojen valmiustilan ja tehtävän vaatimusten välillä, 5) positiivinen korrelaatio (0,4–0,7) emotionaalisen vakauden, sisältäpäin ohjautuneisuuden, moraalisen harkintakyvyn, ja kokemuksille avoimuuden kanssa, ja 6) negatiivinen korrelaatio (0,45) levottomuuden/ahdistuksen kanssa.

19 satunnaisesti valittua American Universityn opiskelijaa, jotka harjoittivat TM-tekniikkaa kolmen kuukauden ajan, edistyivät merkitsevästi aivotoiminnan eheysasteikolla, kun taas myöhemmin aloittaneiden ryhmässä tulokset laskivat. 33 norjalaista urheilijaa, jotka olivat voittaneet kultamitaleita olympia- tai MM-kisoissa, saivat merkitsevästi korkeampia tuloksia aivotoiminnan eheysasteikolla kuin 33 verrokkiurheilijaa, jotka eivät sijoittuneet 10 parhaan joukkoon. Olemme käsittelemässä SCT-testin tuloksia em. 17 valaistuneelta koehenkilöltä ja 66 urheilijalta. Nämä tulokset julkistetaan symposiumissa ja niiden pohjalta tutkitaan näiden kahden mittarin synergiaa arvioitaessa tavanomaisen ylittävää persoonallisuuden kehitystä.

Fred Travis, Director, Center for Brain, Consciousness and Cognition, Maharishi University of Management

Tiivistelmä Yhdysvaltain psykologiliiton vuoden 2005 konferenssia varten

Subjektiiviset ja objektiiviset pitkälle edistyneen kehityksen merkit
Transsendenttista Meditaatiota harjoittavilla koehenkilöillä

10 vuoden pitkittäistutkimuksessa 34:llä Transsendenttista Meditaatiota (TM) harjoittavalla koehenkilöllä havaittiin merkitsevää edistymistä minuuden kehityksessä (Loevingerin SCT-testi) verrattuna kolmeen vastaavaan kontrolliotokseen (Chandler et al., 2005). Jälkitestissä 38% TM-ryhmän koehenkilöistä sijoittui korkeimmille ‘autonominen’ ja ‘eheytynyt’-tasoille; verrokeista tähän pääsi 1%. TM-ryhmän koehenkilöiden jälkitestin tyyppiarvo (autonominen) oli kolme tasoa ylempänä kuin verrokkien ja kaksi tasoa ylempänä kuin korkeimmalle sijoittunut otos 30 tutkitusta.

Oletettu mekanismi, jonka kautta TM-harjoitus edistää persoonallisuuden kehitystä, on henkilön kokemus omasta universaalista ominaislaadustaan harjoituksen aikana. Subjektiiviset ja objektiiviset mittarit erottavat tämän transsendenttiseksi tietoisuudeksi kutsutun kokemuksen tavallisesta silmät kiinni lepäämisestä. Subjektiivisesti transsendenttista tietoisuutta luonnehditaan “hiljaisuudeksi”, “rajattomuudeksi” sekä “ajan, avaruuden ja kehollisuuden rajojen katoamiseksi” (Travis et al., 2000). Koko valvetilan kokemuksen merkitykselliseksi tekevä viitekehys näyttää olevan poissa. Objektiivisesti transsendenttista tietoisuutta luonnehtii aivojen otsalohkon korkea EEG-koherenssi, spontaani hengityksen hiljentyminen, ja autonomisen hermoston aktiivisuuden puuskat, joita seuraa hiljaisuus (Travis et al., 1997).

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on seurattu tarkemmin koehenkilöitä, jotka kertovat pysyvästä transsendenttisen tietoisuuden sulautumisesta valvetilaan, unennäköön ja syvään uneen. Tämä tila on buddhalaisen tradition mukaan nirvana, tai vedalaisen tradition mukaan kosminen tietoisuus. Kosmisen tietoisuuden subjektiivisia arvioita on sijoitettu itsetietoisuuden jatkumolle ‘kohteeseen suuntautunut’ / ‘itseensä suuntautunut’ (Travis et al., 2004). Näiden koehenkilöiden kokemus itsestä on irtautunut ajattelusta ja toiminnasta. Objektiivisia mittareita ovat aivojen otsalohkon korkeampi EEG-koherenssi, korkeampi alfataajuuksien ja alempi gammataajuuksien osuus EEG:ssä, ja paremmin tehtävän vaatimuksia vastaava aivojen valmiustila. Nämä muuttujat on yhdistetty aivotoiminnan eheysasteikoksi (Travis et al., 2002).

Tässä esityksessä esitellään nämä fenomenologiset ja kortikaaliset ilmiöt ja liitetään ne Loevingerin kehittämään minuuden kehityksen malliin, jota Cook-Greuter on laajentanut.
Lähteet:

Chandler, H., C. Alexander and D. Heaton (2005). Transcendental Meditation and Post-Conventional Self-Development: A 10-Year Longitudinal Study. Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 93-122.

Travis, F., A. Arenander and D. DuBois (2004). Psychological and Physiological Characteristics of a Proposed Object-Referral/Self-Referral Continuum of Self-Awareness. Conscious Cogn 13(2): 401-20.

Travis, F. and C. Pearson (2000). Pure Consciousness: Distinct Phenomenological and Physiological Correlates of "Consciousness Itself". The International journal of neuroscience. 100(1-4).

Travis, F. and R. K. Wallace (1997). Autonomic Patterns During Respiratory Suspensions: Possible Markers of Transcendental Consciousness. Psychophysiology. 34(1): 39-46.

Travis, F. T., J. Tecce, A. Arenander and R. K. Wallace (2002). Patterns of Eeg Coherence, Power, and Contingent Negative Variation Characterize the Integration of Transcendental and Waking States. Biological psychology. 61: 293-319.

Fred Travis, Director, Center for Brain, Consciousness and Cognition, Maharishi University of Management