Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Uusi tutkimusartikkeli valaisee
huippukokemuksia ja huippusuorituksia

Norjalainen tutkija Harald Harung on julkaissut uuden tutkimusartikkelin huippu­suoritusten ja huippukokemusten välisestä yhteydestä. Maailman huipputason johtajia, urheilijoita, muusikoita ja muita ammattilaisia seuranneissa tutkimuksis­sa on havaittu, että parhaiden suoritustensa aikana he saavat spontaanisti kokemuksia korkeammista tietoisuuden tiloista, joita kuvataan vanhoissa meditaatioperinteissä.

Tri Harung toimii tutkijana Oslon ja Akershusin korkeakoulussa (Høgskolen i Oslo og Akershus; HiOA). Tutkimusartikkeli julkaistiin huhtikuussa Journal of Human Values -lehdessä.

Tutkimustulosten mukaan huippusuorittajien aivosähkökäyrissä (EEG) havaitaan erityisiä ominaispiirteitä, jotka erottavat ne verrokkien EEG-käyristä. Myös sub­jektiivisella tasolla huippusuoritukset ovat yhteydessä korkeammille tietoisuuden tiloille ominaisiin kokemuksiin, kuten sisäinen tyyneys ja onnellisuus keskellä dynaamista toimintaa; maksimaalinen valppaus, vaivattomuus ja toiminnan helppous, sekä täydellisyyden tuntu.

Tri Harung on myös havainnut, että huippusuorittajat ovat verrokkeja parempia moraalisen kehitystason testeissä. Korkeampi moraalinen kehitystaso tarkoittaa laajentunutta tietoisuutta, jossa yksilö pystyy edistämään myös toisten ihmisten etua, eikä ainoastaan omia tarpeitaan. Tri Harungin mukaan on erityisen merkille­pantavaa, että korkea suoritustaso hyvin monenlaisilla aloilla on yhteydessä moraaliseen kehittyneisyyteen.

Tri Harungin mukaan huippusuorittajilla on kokemuksia korkeammista tietoisuu­den tiloista, koska ihmisen aivofysiologia on luonnostaan kykenevä tuottamaan niitä: "Kaikki haluavat päästä huipputasolle, mutta nykyinen tietämyksemme huippusuorituksista on hajanaista. Näissä tutkimuksissamme olemme sovelta­neet numeerisia mittauksia ja neurofysiologisia tutkimusmenetelmiä ilmiöihin, joita on tähän asti lähestytty pääosin psykologian kautta."

Tutkijat ovat jo pitkään selvittäneet, voivatko meditaatiotekniikat auttaa kehittämään aivoja. Artikkelin toisen kirjoittajan, MUM-yliopiston (Maharishi University of Management) aivotutkimuskeskuksen johtajan tri Fred Travisin tutkimuksissa on havaittu, että Transsendenttisen Meditaation harjoittajilla on korkeampi EEG-koherenssi ja suurempi alfa-aaltojen aktiivisuus, joiden tiedetään olevan yhteydessä tehokkaampaan aivotoimintaan.

Tri Travis kertoo, että "transsendenssin kokeminen ei ole ominaista pelkästään TM-harjoittajille tai huippusuorittajille; se on ominaista kaikille ihmisille. Se on sitä mitä koemme silloin, kun tunteiden ja ajattelun ja aistihavaintojen toiminta asettuu ja mieli kokee tietoisuuden laajentuneimman tilan. Se on puhtaan, rajattoman tietoisuuden kokemus ja se on kaikkien saavutettavissa."

Tri Travisin mukaan huippukokemuksia, joita esimerkiksi huippu-urheilijat kuvailevat, voidaan mahdollisesti edistää säännöllisellä TM:n harjoittamisella.

"TM-tekniikka antaa meille systemaattisen keinon johdattaa mieli syvästi asettu­neeseen tilaan, aktiivisen ajattelun tuolle puolen. Kun tämä transsendoimisen prosessi tulee aivoille tutummaksi, näitä kokemuksia pitäisi alkaa ilmenemään myös tavallisessa valvetilassa. Tämä on perinteinen käsitys siitä, miten korkeam­mat tietoisuuden tilat kehittyvät. Voimme siis ennustaa, että jos urheilija harjoit­taa Transsendenttista Meditaatiota, hän saa huippukokemuksia useammin ja ne ovat selkeämpiä kuin ennen TM:n aloittamista."

Lisää aiheesta:

tm.org/blog/students/study-on-peak-experiences/
jhv.sagepub.com/content/18/1/33.abstract
meditaatio.org/2010-01-johtajuus.html