Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Edullinen ratkaisu terveydenhoidon kustannuskriisiin

Haastattelussa tri Robert Herron

Robert E. Herron (Ph.D.) on itsenäinen tutkija, kirjoittaja, puhuja ja konsultti, joka on perehtynyt terveydenhoidon rahoitukseen ja terveydenhoitokulujen alentamiseen. Siinä missä muut tutkijat keskittyvät pääasiassa rahoitusjärjestelyihin, tri Herron tarkastelee myös nykylääketieteen peruslähtökohtia. Kirjassaan New Knowledge For New Results tri Herron esittelee kattavan strategian kasvavien terveydenhoitokulujen alentamiseksi.

Tässä haastattelussa tri Herron kertoo miten Transsendenttinen Meditaatio voi auttaa ehkäisemään kroonisia sairauksia ja alentamaan kustannuksia.


Miten ennaltaehkäisy voi auttaa alentamaan terveydenhoidon kustannuksia?

Tri Herron: Yhdellä lauseella sanottuna, tarjoamalla ennaltaehkäiseviä hoitoja niille ihmisille, joiden hoitaminen jatkuvasti aiheuttaa suurimmat kustannukset, voidaan alentaa terveydenhoidon kustannuksia eniten ja saavuttaa alhaisimmat hoitokulut kaikille.

Useimmissa väestöissä pieni osa ihmisistä aiheuttaa pääosan terveydenhoidon kuluista. Tutkimusten mukaan näillä ihmisillä on yleensä kroonisia sairauksia, joiden taustalla on liiallinen stressi. Kuten hyvin tiedetään, stressi heikentää immuniteettia ja muita elimistön toimintoja, kuten sydäntä ja verisuonistoa, ja altistaa laajalle joukolle fyysisiä ja psyykkisiä häiriöitä.

Pitkittynyt stressi myötävaikuttaa myös epäterveellisiin elämäntapoihin, kuten tupakointi ja päihteiden käyttö. Nämä aiheuttavat pääosan kroonisista sairauksista, joista aiheutuu n. 80% terveydenhoidon kustannuksista. Stressin vähentäminen on ilmeinen keino alentaa korkeita terveydenhoitokuluja.

Koska krooninen stressi on korkeiden terveydenhoitokulujen merkittävin aiheuttaja, näiden kulujen jatkuvaa kasvua voitaisiin hillitä tehokkaasti tuomalla sairausvakuu­tuksen korvattavuuden piiriin tutkimusten valossa tehokkain stressiä vähentävä menetelmä, Transsendenttinen Meditaatio.


Miten Transsendenttinen Meditaatio vähentää stressiä?

Tri Herron: Kun meditoit, elimistösi kokee erityisen syvää fyysistä ja henkistä lepoa, joka poistaa stressiä ja auttaa tasapainottamaan ja normalisoimaan kaikkia elimistön toimintoja. TM-harjoitus kehittää myös mielen ja kehon stressinsietokykyä, niin että liiallista stressiä ei pääse kasaantumaan vastaisuudessa. Tämä kaikki parantaa terveyttä ja vähentää kustannuksia.

Stressin poistumisen lisäksi TM-harjoituksen aikana tapahtuu myös muita hyödyllisiä asioita. Esimerkiksi monet tutkijat ovat havainneet, että TM-harjoituksen aikana aivotoiminta paranee, mikä ilmenee aivojen kasvaneena järjestyneisyytenä ja koherenssina, jolla on myös yhteys suurempaan älykkyyteen ja luovuuteen.

Sairaus on mielen ja kehon epäjärjestyksen tai epätasapainon tila. Koska aivot ohjaavat useimpia elimistön toimintoja, niin aivojen kasvanut järjestyneisyys tarkoittaa myös koko kehon parempaa järjestystä ja terveyttä, sydän mukaanlukien. Tämän takia tutkimukset osoittavat, että kun terveyttä tuetaan TM-harjoituksella, nähdään vastaavasti vähentymistä kaikissa sairausluokissa ja sairaskuluissa.


Olet tehnyt monia julkaistuja tutkimuksia terveydenhoidon kustannuksista. Voitko kertoa tutkimuksistasi?

Tri Herron: Viimeisin tutkimus julkaistiin American Journal of Health Promotion -lehdessä vuonna 2011. Tulosten mukaan koehenkilöillä, joilla oli jatkuvasti korkeat sairaskulut, havaittiin 28% kumulatiivinen lääkärinlaskujen alentuminen keskimäärin viiden vuoden TM-harjoituksen jälkeen. Jo yhden vuoden meditoinnin jälkeen TM-ryhmän lääkärinlaskut alenivat 11%.

Mitä nämä havainnot tarkoittavat? Ensinnäkin tutkimus osoitti, että suurimmat ja nopeimmat vähennykset terveydenhoidon kustannuksiin voidaan saada tarjoamalla TM-ohjelmaa ihmisille, joilla on jatkuvasti korkeat sairaskulut. Juuri nämä ihmiset aiheuttavat terveydenhoidon kustannustason nousun.

Toiseksi, tutkimus osoitti että ei-lääkinnällinen toimenpide, Transsendenttinen Meditaatio, vähensi terveydenhoitopalvelujen käyttöä tilastollisesti merkitsevässä määrin, ja tämä vähentyminen jatkui viiden vuoden ajan. Toisin sanoen TM:ää harjoittaneet koehenkilöt kävivät lääkärillä harvemmin viiden vuoden tutkimuksen lopussa kuin he olivat käyneet alussa.

Tällaista terveydenhoitopalvelujen käytön vähentymistä ei ole havaittu koskaan aiemmin. Ennen tätä tutkimusta terveydenhoitoalan ekonomistit ja päättäjät saattoivat vain toivoa, että jonain päivänä parhaat toimenpiteet voisivat parhaim­millaan hidastaa sairaskulujen nousuvauhtia.

Terveydenhoitoalan päättäjät eivät siis olleet edes kuvitelleet, että terveydenhoito­palvelujen käytön vähentyminen voisi olla mahdollista tässä kroonisesti sairaiden potilaiden ryhmässä. Kuitenkin koska TM-harjoituksella näin voimakas terveyttä edistävä vaikutus, mahdottomasta on tullut yleinen kokemus säännöllisesti meditoivilla ihmisillä.


Tämä on poikkeuksellinen löydös. Onko muita tutkimuksia, joiden mukaan TM-harjoitus voi vähentää terveydenhoitopalvelujen käyttöä pitkällä aikavälillä?

Tri Herron: Kyllä, useat muutkin tutkimukset antavat tällaisia viitteitä. Esimerkiksi David Orme-Johnsonin tutkimus, joka julkaistiin Psychosomatic Medicine -lehdessä vuonna 1987, tarkasteli sairausvakuutustietoja viiden vuoden ajalta ja selvitti 2000 TM-harjoittajan terveydenhoidon käyttöä suhteessa verrokkeihin. Verrattuna yleiseen tasoon (kaikki muut samanikäiset ja samaa sukupuolta olevat saman vakuutuksen sisällä) sekä muihin samanlaista ammattia harjoittavien ryhmiin, TM-koehenkilöillä oli 50% vähemmän potilaskäyntejä sekä sairaala- että avohoidossa. Tämä trendi näkyi kaikissa ikäryhmissä ja sairausluokissa. Näiden kliinisesti merkittävien havaintojen mukaan TM-harjoittajilla oli mm. 87% yleistä tasoa vähemmän sairaalakäyntejä sydäntautien takia ja 55% vähemmän syöpien takia.

Tämä ja muut tutkimukset, joissa on havaittu terveydenhoitopalvelujen käytön vähentymistä TM-harjoituksen avulla, on julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä. Yli 240 muuta vertaisarvioitua tutkimusta on havainnut, että TM-harjoituksesta on hyötyä laajasti erilaisten mielen ja kehon sairauksien hoidossa. Monet näistä tutkimuksista ovat satunnaistettuja kliinisiä kokeita ja meta-analyyseja.

Useissa satunnaistetuissa kliinisissä kokeissa, jotka on tehty Yhdysvaltain terveys­viraston rahoituksella, on havaittu että TM-harjoitus alentaa korkeaa verenpainetta, parantaa sydämen toimintaa, vähentää kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin, ja vähentää kuolleisuutta yleisestikin.

Tutkimusnäyttö on vahvaa, ja mielestäni sen perusteella pitäisi tehdä muutoksia terveydenhoitojärjestelmän kaikilla tasoilla, jotta tämä ihmishenkiä pelastava menetelmä olisi kaikkien saatavilla. Silloin olisi mahdollista pysäyttää stressiperäisten sairauksien epidemia, joka aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä ja kasvattaa terveyden­hoidon kustannuksia.


Mitä tarvitaan, että ennaltaehkäisevä ohjelma kuten Transsendenttinen Meditaatio saadaan laajaan käyttöön?

Tri Herron: Terveydenhoitoalan organisaatioiden täytyisi perehtyä TM-ohjelmaa koskevaan tutkimusnäyttöön kokonaisuudessaan. Sekä terveydenhoidon käyttäjien että rahoittajien etujen mukaista on, että TM-harjoituksen aloittaminen korvataan sairausvakuutuksesta. Hallitukset säästäisivät paljon rahaa ja pystyisivät tasapainot­tamaan budjettinsa helpommin.

Jos Transsendenttinen Meditaatio tuotaisiin koko väestön saataville, siitä voisi tulla tehokas keino ehkäistä sairauksia ja edistää onnellisuutta ja kehitystä kaikilla elämän­alueilla.


Alkuperäinen haastattelu:
issue18.tmmagazine.org/an-affordable-solution-to-healthcare.html